Regulamin Goldwings – Warsaw Flight Simulators

 1. Każdy użytkownik zobowiązany jest do pojawienia się  15 minut przed planowaną godziną usługi. W przypadku spóźnienia lub nie pojawienia się 15 minut wcześniej, nie ma możliwości przesunięcia godziny usługi.
 2. Każdy użytkownik przed skorzystaniem z usługi otrzyma kartę magnetyczną do jednorazowego wejścia na teren budynku, w którym znajdują się symulatory. Każdy użytkownik zobowiązany jest do oddania karty magnetycznej. W przypadku gdy karta nie zostanie oddana, użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Symulatory znajdują się na lotnisku, w związku  tym nie ma możliwości wejścia bez dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu, nie odpowiadamy za brak możliwości skorzystania z usługi.
 4. W przypadku zakupu pakietu lub vouchery, który będzie wykorzystywany przez kilka osób, użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia poprzez formularz (podczas procesu zakupu) na stronie www.flygoldwings.com danych wszystkich osób, które będą korzystały z usługi. W przypadku nie wypełnienia danych pozostałych korzystających, sprzedający ma prawo odmówić wykonania usługi dla osób, których danych nie otrzymał.
 5. W przypadku zakupu pakietów fun with frends oraz Airbus Plus, informujemy że loty po zachodzie słońca, odbywają się tylko i wyłącznie w miesiącach maj- sierpień, po uprzednim ustaleniu godziny drogą mailową, na maila contact@flygoldwings.com . Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia wybranych terminów i wskazania terminów wolnych, w których możliwe jest skorzystanie z usługi. W przypadku braku pogody lub usterki samolotu, sprzedający poinformuje użytkownika o odwołaniu lotu wraz z wskazaniem innych możliwych terminów. Sprzedający nie odpowiada, za odwołanie lotu z przyczyn od niego niezależnych.
 6. W przypadku zakupu pakietów fun with friends oraz Airbus Plus, informujemy że loty odbywają się po uprzednim ustaleniu godziny drogą mailową, na maila contact@flygoldwings.com . Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji usługi w wybranych terminach i wskazania terminów wolnych, w których możliwe jest skorzystanie z usługi. W przypadku braku pogody lub usterki samolotu, sprzedający poinformuje użytkownika o odwołaniu lotu wraz z wskazaniem innych możliwych terminów. Sprzedający nie odpowiada, za odwołanie lotu z przyczyn od niego niezależnych.
 7. Użytkownicy poniżej 18. roku życia powinni mieć ze sobą pisemną zgodę rodzica lub opiekuna (jeśli nie towarzyszy im podczas wizyty w symulatorze).
 8. Użytkownik może wskazać osobę trzecią, zwaną dalej korzystającym, do realizacji uprawnień wynikających z zawartej umowy, wówczas użytkownik zobowiązany jest, zapoznać korzystającego z niemniejszym regulaminem.
 9. Przebywanie w symulatorze lotów, jest możliwe tylko i wyłącznie za przyzwoleniem obsługi. 
 10. Korzystanie z symulatora lotów jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim przeszkoleniu przez instruktora. 
 11. W razie uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie symulatora, sprawca szkody ponosi pełną odpowiedzialność finansową i zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód.
 12.  W symulatorze lotów obowiązuje całkowity zakaz picia, palenia oraz spożywania jedzenia.
 13. W przypadku złego samopoczucia podczas lotu, użytkownik zobowiązany jest natychmiast poinformować obsługę.
 14. Osoby cierpiące na: epilepsję, klaustrofobię, zawroty głowy, mające zaburzenia psychiczne, kobiety w ciąży oraz osoby posiadające rozrusznik serca nie mogą korzystać z symulatorów lotów, chyba że podejmą decyzję o locie na własne ryzyko, po uprzedniej konsultacji z lekarzem. W takim przypadku sprzedający nie ponosi odpowiedzialności ze ewentualne negatywne skutki zdrowotne.
 15. W przypadku gdy korzystający zachowuje się w sposób nieetyczny, rażący lub zagrażający osobom trzecim, obsługa ma prawo do zakończenia lotu, bez zwrotu pieniędzy.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w miejscu wykonywania usługi.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika, wynikające z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, w tym w szczególności za niestosowanie się do przestrzegania postanowień regulaminu oraz poleceń obsługi.
 18. W przypadku korzystania z ruchomego symulatora Cessna 182 Full Motion, użytkownik zobowiązany jest do szczególnego przestrzegania zasad 
 19. Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji o zmianie godziny wykonania usługi, szczególnie w przypadku kolizji terminów lub jakiegokolwiek problemu związanego z realizacją usługi. Decyzja sprzedawcy winna pogodzić interesy obu stron.
 20. Po  akceptacji regulaminu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez sprzedawcę:

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo, W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) GoldWings Flight Academy informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

I. Administrator danych 
Administratorem danych osobowych jest GoldWings Flight Academy Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, 02-835 Warszawa, ul. Batystowa 4/1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000569906, REGON: 362214210, NIP: 9512396187, reprezentowana przez: Małgorzatę Góralską – Prokurenta Samoistnego. 

II. Kategorie danych osobowych Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. GoldWings Flight Academy przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe. 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe mogą być przetwarzane przez GoldWings Flight Academy w następujących celach: 

 1. wykonania i na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia); 
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); 
 3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z GoldWings Flight Academy (podstawą prawna przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). 
 4. w celu realizacji usług z osobami prawnymi, które są zainteresowane ofertą GoldWings Flight Academy , dotyczącą symulatorów lotniczych.
 5. W celu kontaktu z osobami, które pozostawiają swoje dane drogą mailową. 

IV. Informacja o odbiorcach danych osobowych Dane są przeznaczone dla GoldWings Flight Academy oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom: 

 1. podmiotom i organom, którym GoldWings Flight Academy jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu GoldWings Flight Academy i na podstawie zawartej z Kancelarią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

V. Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu GoldWings Flight Academy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

VI. Źródło pochodzenia danych Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego). 

X. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego GoldWings Flight Academy w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 

XI. Obowiązek podania danych osobowych Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie usługi lub umowy, w tym uniemożliwić wykonanie obowiązków prawnych w tym dot. kwestii finansowych oraz podatkowych. 
Zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez GoldWings Flight Academy, oraz akceptuje jej postanowienia.