Regulamin sprzedaży usługi za pośrednictwem platformy

1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis www.flygoldwings.com (zwany dalej: „Serwis WWW”) jest administrowany przez Goldwings Flight Academy sp. z o.o Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, ul.Batystowa 4/1 02-835 Warszawa, jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym dla M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000569906, REGON 362214210 NIP 951-239-61-87 (zwana dalej „Sprzedawca”) która jest stroną wszystkich umów (zwanych dalej: „Umowa”) zawartych w Serwisie WWW.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) zawiera standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do prezentacji, rezerwacji i zakupu usług (zwane dalej: „Usługa”) i towarów (zwane dalej: „Towar”) opisanych i oferowanych w Serwisie WWW.
 3. Umowy (zwane dalej „Umowa”) zawarte w ramach Serwisu WWW podlegają prawodawstwu polskiemu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Usługi oferowane w ramach Serwisu WWW są realizowane w obiekcie Sprzedawcy mieszącym się w Warszawie 01-905, ul. Narwik 12 oraz ul. Urbanowicza 57, 01-476 Warszawa (zwanym dalej „Miejsce Świadczenia Usług”)

 2. Zawarcie umowy nabycia Usług i/lub Towarów w Serwisie WWW

 1. Rejestracja w Serwisie WWW
  Umowa może być zawarta wyłącznie przez zarejestrowanych w Serwisie WWW użytkowników.
  ii. Nabywca, zakładając konto użytkownika w Serwisie WWW (dalej: „Konto Użytkownika”) zobowiązany jest do podania swoich danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail (dalej: „Adres E-mail użytkownika”) oraz określenia hasła blokującego dostęp do konta.
  iii. Nabywca zobowiązuje się do nie udostępniania danych do logowania w Serwisie WWW osobom trzecim oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje dokonane w Serwisie WWW przy pomocy jego Konta Użytkownika.
 2. Umowa na świadczenie Usług bądź zakup Towarów w ramach Serwisu WWW jest zawierana w dwóch etapach:

Etap I: Rezerwacja

 1. Nabywca poprzez Serwis WWW bądź osobiście w Miejscu Świadczenia Usług, dokonuje rezerwacji terminu oraz zakresu Usług i/lub Towarów (dalej: „Rezerwacja”) oraz otrzymuje zwrotnie informację o wartości zamówionych świadczeń (zwanej dalej: „Należność”). Dokonuje tym samym rezerwacji Usługi i/lub Towaru i zobowiązuje się do pokrycia Należności.
 2. W momencie złożenia Rezerwacji System WWW przesyła Nabywcy wiadomość e-mail na Adres E-mail Użytkownika (dalej: „Wiadomość E-mail”) potwierdzającą przyjęcie Rezerwacji oraz zawierającej komplet danych jej dotyczących.

Etap II: Płatność

 1. Nabywca zobowiązuje się do uregulowania Należności w ciągu 3 godzin od momentu złożenia Rezerwacji. Przy czym za moment uregulowania Należności przyjmuje się moment uzyskania przez Serwis WWW informacji o jej wpłynięciu w ramach udostępnionych w Serwisie WWW kanałów płatności, bądź poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu Należności na konto Sprzedawcy na adres contact@flygoldwings.pl, bądź poprzez uregulowanie należności bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usług.
 2. Po otrzymaniu informacji o otrzymaniu płatności Serwis WWW prześle Nabywcy Wiadomość E-mail z potwierdzeniem otrzymania płatności oraz akceptacją Rezerwacji i tym samym faktu zawarcia Umowy.
 3. Sprzedawca ma prawo do przydzielenia Nabywcy indywidualnej zgody na uregulowanie należności bezpośrednio w Miejscu Świadczenia Usługi przed jej realizacją. W takim wypadku terminy zapisane w ppkt 1 i ppkt 3 powyżej nie mają zastosowania a Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia Rezerwacji.
 4. W razie nie uregulowania Należności w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej Sprzedawca ma prawo do anulowania Rezerwacji (dalej: „Anulacja”). Nabywca zostanie poinformowany o Anulacji za pomocą Wiadomości E-mail.
 5. Nabywcy przysługuje prawo do reklamacji Anulacji Rezerwacji (dalej: „Reklamacja”). Składając Reklamację Nabywca zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcy potwierdzenia uiszczenia Należności w wymaganym terminie (dalej: „Potwierdzenie”). Prawo do Reklamacji przysługuje Nabywcy w ciągu 3 godzin od Anulacji. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia Reklamacji w ciągu 1 dnia roboczego od momentu jej złożenia. Reklamacje mogą być złożone pisemnie w Miejscu Świadczenia Usług bądź za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres reklamacje@flygoldwings.com
 6. W razie uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca zaproponuje Nabywcy możliwość realizacji uprawnień wynikających z Umowy w terminie określonym Rezerwacji a gdyby to nie było możliwe ustali wspólnie z Nabywcą najlepszy dogodny dla niego termin jej realizacji.
 7. W razie gdyby Nabywca wpłacił Należność po terminach wskazanych w ppkt 1 i ppkt 3 powyżej kwota ta zostanie zaksięgowana na Koncie Użytkownika w Serwisie WWW i będzie mogła być wykorzystana na pokrycie Należności z tytułu następnych Rezerwacji
 8. Reklamacje zgłoszone po terminie, jak również niespełniające pozostałych wymogów przewidzianych w ustępie poprzedzającym, nie będą rozpatrywane.
 9. Nabywca składając Rezerwację na rzecz osoby trzeciej zobowiązany jest do poinformowania jej o prawach i obowiązkach wynikających z Umowy. Nabywca akceptując Regulamin oświadcza, że poinformował osobę trzecią o jej prawach i obowiązkach wynikających z Umowy i uzyskał jej akceptację.

3. Realizacja umowy nabycia Usług i/lub Towarów w Serwisie WWW

 1. Usługi realizowane są zgodnie ze specyfikacją opisaną w Serwisie WWW oraz w terminach określonych w Umowie w Miejscu Świadczenia Usług.
 2. Nabywca zobowiązuje się najpóźniej na 15 minut przed terminem realizacji Usługi okazać dowód tożsamości oraz doręczyć własnoręcznie podpisane oświadczenie (dalej: „Oświadczenie”) stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W zie gdyby osoba trzecia uprawniona przez Nabywcę do skorzystania z uprawnień wynikających z Umowy nie dysponowała pełnią praw do składania oświadczeń woli, przedstawiciel ustawowy tej osoby zobowiązany jest do osobistego doręczenia w Miejscu Świadczenia Usługi, Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Nie spełnienie warunków opisanych w ppkt b i ppkt c powyżej jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy przez Nabywcę.
 5. Towary zamawiane w ramach Serwisu WWW są dostarczane Nabywcy na warunkach oraz w terminach określonych w momencie zawarcia Umowy.
 6. Możliwa jest zmiana przez Klienta dokonanej przez niego rezerwacji (nie później niż na 1 dzień przed zarezerwowanym lotem).
 7. W przypadku zakupu voucherów na lot Airbusem A320 możliwe jest skorzystanie z usługi tańszej (poniedziałek – czwartek) pomimo zakupu voucheru droższego (piątek – niedziela). Zasada ta nie działa w przeciwnym przypadku. Nie ma możliwości skorzystania z droższego terminu, mając zakupiony tańszy pakiet.

4. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Nabywców będą gromadzone i przetwarzane przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie dla celów realizacji Umowy. Dane te nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Nabywcom przysługuje prawo dostępu do treści danych ich dotyczących i ich poprawiania. Podanie Sprzedawcy danych jest dobrowolne.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail.
 3. Jeżeli Nabywca zawiera Umowę na rzecz osób trzecich Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na udostępnienie Sprzedawcy tych ich danych osobowych. Dane osobowe osoby trzeciej mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wykonania Umowy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania powierzonych danych osobowych Nabywcy w celu dostarczenia informacji o przyznanych rabatach, promocjach oraz wydarzeniach organizowanych przez Sprzedawcę w ramach oferowanych Usług.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 6. Nabywca jest obowiązany do poinformowania Sprzedawcy o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Nabywcy wskazanych w ust. b powyżej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji powyższych danych przez Nabywcę, a w szczególności nie odpowiada za niemożność realizacji Usługi bądź dostarczenia Towaru.

5. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania siły wyższej (w szczególności klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, przerw w dostawie energii elektrycznej) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Umową.
 2. W sytuacji opisanej w ppkt a powyżej Sprzedawca zobowiązuje się wyłącznie do zwrotu Należności za niezrealizowane Usługi na Konto Użytkownika bądź zaproponowania Nabywcy innego dogodnego terminu realizacji Usługi.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy, Miejscu Świadczenia Usług oraz w Serwisie WWW
 4. Prawa i obowiązki Sprzedawcy i Nabywcy określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Payu.pl